Citace ze zpráv ČŠI

z MŠ s pedagogickou diagnostikou iSophi

Pedagogická diagnostika iSophi je zavedeným diagnostickým nástrojem již ve stovkách MŠ napříč republikou. Níže naleznete citace ze zpráv České školní inspekce ze školek, které využívají pro zjišťování úrovně dovedností dětí nástroje právě z dílny iSophi. 

(Zprávy jsou veřejně dostupné z registru ČŠI.)

Škola má nastaven promyšlený systém sledování pokroků jednotlivých dětí. Díky pravidelnému diagnostikování pomocí programu iSophi se daří včas identifikovat počínající nerovnosti ve vývoji. Tento program je využíván také k testování školní zralosti. Pedagogická diagnostika je vhodně doplněna tvorbou portfolia dětí, které vypovídá o jejich vývoji.“

„K získávání poznatků o individuálním rozvoji znalostí, dovedností a sociálním zrání dětí všech věkových skupin využívají učitelky standardizovaný diagnostický nástroj iSophi. Ten poskytuje přehledné výstupy o úrovni dovedností dětí nejen pedagogům, ale také rodičům. Na základě zjištění dochází k vhodné úpravě vzdělávacích strategií. Dětem s odkladem školní docházky, se speciálními vzdělávacími potřebami i dětem s odlišným mateřským jazykem zpracovaly učitelky vzdělávací plány s vymezením konkrétních oblastí, které je třeba posilovat. Pokroky těchto dětí jsou pravidelně evidovány a vyhodnocovány.“

„Škola zjišťuje výsledky vzdělávání jednotlivých dětí prostřednictvím elektronického diagnostického nástroje, který postupně pořídila pro všechny věkové skupiny. […] Prostřednictvím komplexní pedagogické diagnostiky posuzují vyučující u nejstarších dětí školní zralost, s výsledky svých zjištění seznamují zákonné zástupce a konzultují s nimi další postup při řešení rozdílné úrovně školní připravenosti jejich dětí.“