iSophi
SMART Mrňous

iSophi SMART Mrňous je vzdělávací nástroj inovativně propojující tradiční stavebnice s tabletem

Obsah připravený pedagogy a psychology rozvíjí již od předškolního věku rozumové oblasti pro 21. století, řadí se do celosvětového trendu podpory STEM (tzn. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Součástí je rozvoj informatického a algoritmického myšlení, zařazeného  i do nových RVP pro předškolní vzdělávání.

Smart Mrňous

Poznejte nástroje iSophi

Chcete vědět více? Přihlaste se na bezplatný webinář.

Rozvíjené oblasti

Informatické a algoritmické myšlení

Prostorová orientace

Časová orientace

Zrakové vnímání

Matematické dovednosti

0
Dětí využívající SMART
0
Počet školek
0 +
Počet seminářů

Balíček iSophi SMART Mrňous obsahuje

 • Instruktážní software – didaktické aplikace s výukovým obsahem, hlasovým výstupem i psanou instrukcí
 • Vzdělávací pomůcky – stavebnice, hry
 • Pracovní listy s různou obtížností
 • Diagnostické listy pro založení do portfolia

Vše je připraveno na snadné použití. Úkoly mají širokou gradační škálu od jednoduchých po složité. Instrukce jsou zpracovány hlasem či v textu. U tabletových her je k dispozici okamžitá zpětná vazba díky automatickému vyhodnocení. S nástrojem iSophi SMART Mrňous je možné nechat děti pracovat samostatně, ve dvojicích či menších skupinkách. Užitečnou součástí balíčku jsou diagnostické a pracovní listy, díky kterým lze ověřovat dosažení úrovně dovedností. Ty též mohou být součástí portfolia dítěte.

PastedGraphic-6-page-001

Přínosy pro učitele

 • Smysluplné propojení 2 světů – tradičních manipulativních stavebnic a tabletové aplikace
 • Umožňující individualizovaný a cílený rozvoj dítěte v klíčových oblastech
 • Rozvoj pomocí jedinečně propojené systému: stavebnice-tablety- pracovní listy
 • Inspirace a motivace pro děti k novému typu her a činností s kostkami a stavebnicemi
 • Aplikace a úkoly vhodné i pro vedení dětí se SPU a děti s nadáním.

Zrakové vnímání

Zrakové vnímání je schopnost rozlišovat zrakem detaily a odlišnosti předmětů – jejich barvy, tvary a vzory. Schopnost zrakového vnímání je spjata s učením, kdy nám zrak umožňuje získávat informace. Zrakové vnímání prochází určitým vývojem a v čase dozrává. Důležitou roli hraje zrakové vnímání ve škole při osvojování čtení, psaní a počítání. Snížená schopnost zrakového vnímání může vést k těžkostem v učení, které se mohou projevovat v oslabeném rozpoznávání a pamatování si čísel, písmen či slov.

STEP Adam
STEP Adam-8

SMARTem trénujeme

 • Vnímání a rozpoznávání tvarů z různých úhlů a perspektivy (zachování tvaru, rozlišování figury a pozadí)
 • Rozpoznávání zrcadlových tvarů a taktilní zkušenost s pozicí předmětů ve stavebnici a zároveň obrazová zkušenost z tabletu
 • Vnímání stálosti předmětů při jejich vzájemném překrývání – zkušenost taktilní i zraková při běžné manipulaci se stavebnicí a s tabletem

Prostorové vnímání

Prostorové vnímání je schopnost orientovat se v prostoru kolem nás, chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo mezi předměty a námi. Je velmi důležité pro rozvoj matematických schopností, porozumění vztahům mezi čísly, porozumění geometrii a jeho úroveň se odráží při osvojování si dovednosti psaní a čtení.

WhatsApp Image 2021-03-03 at 14.18.39
WhatsApp Image 2021-03-03 at 14.18.59

SMARTem trénujeme

 • Orientace dle instrukcí zadaných v edukativní aplikaci v kombinaci s reálnými kostkami ve stavebnici
 • Sestavování kombinací z kostek v prostoru dle předlohy v tabletu
 • Vnímání prostorové orientace v prostoru 3D (běžném prostředí), zároveň vnímání předmětů ve 2D
 • Pravolevou orientaci a rotaci s předměty

Časové vnímání

Vnímání času je důležitá dovednost, která nám umožňuje chápání souvislostí různých dějů a procesů. Pro vnímání času nemáme žádný zvláštní smyslový orgán, jako jsou oči pro zrak či uši pro sluch. Osvojujeme si ho vlastními zkušenostmi a způsobem, jak o čase a událostech hovoříme. Děti se s konceptem času sžívají několik let, než ho začnou samostatně používat ve svém životě. Časové vnímání souvisí s plánováním a časovou představou o trvání různých činností a aktivit.

WhatsApp Image 2021-03-03 at 14.18.00 (1)
WhatsApp Image 2021-03-03 at 14.17.56 (1)

SMARTem trénujeme

 • Schopnost rozdělení činností podle denních dob
 • Dovednost přiřadit činnosti k určitým fázím dne a naopak je schopno samo uvést činnost typickou pro danou část dne (ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc)
 • Osvojování systematické řady informací – orientace ve dnech v týdnu a v ročních období
 • dovednost vypravovat krátkou pohádku od začátku dokonce
 • organizování činností a dodržení časového sledu

(Před)matematické dovednosti

Jsou základem porozumění matematickým konceptům. Utváření matematických dovedností má víc „stavebních kamenů“. Jejich vzájemná souhra ovlivňuje nejen úroveň matematických dovedností u předškoláků, ale později i u školních dětí. Prvním kamenem je zrakové vnímání. Zrakem získáváme nejvíce informací z našeho okolí a rozpoznáváme shodné i odlišné charakteristiky věcí kolem nás. Dalším základním kamenem je dobré vnímání času, vnímání prostoru a přiměřená úroveň rozumových schopností.

STEP Adam-21
STEP Adam-18 (1)

SMARTem trénujeme

 • Rozpoznávání správného počtu
 • Třídění prvků dle zadaných vlastností
 • Přiřazování prvků k sobě dle jejich vzájemných vztahů
 • Základy sčítání, odčítání pro předškoláky

Informatické myšlení

Jde o porozumění souvislostí a správné posloupnosti (algoritmu). Posloupností se rozumí řada pokynů, které následují za sebou (jsou v určitém pořadí). Algoritmus je přesný postup, jakým je možné daný úkol vyřešit. Algoritmem jsou i běžné činnosti (např. uvařit čaj, vyčistit si zuby, udělat domácí úkol aj.) Jedná se o postupné kroky, které vedou k řešení. Čím méně kroků tvoří algoritmus, tím je řešení kvalitnější.

STEP Adam-27
STEP Adam-30

SMARTem trénujeme

 • Nácvik k systematické práci a řešení úkolu v krocích
 • Řazení obrázků a tvarů ve správném pořadí
 • Rozvoj dovednosti umět zdůvodnit pořadí.
 • Zjištění a odstraňování chyby – hledání logické chyby v řešení
 • Dekompozice – rozložení většího problému na menší části, které jsou snadněji zvládnutelné
 • Rozpoznávání vzorů a sekvencí