Skip to content

Poznejte iSophi R!

Nástroj umožňuje cílenou a efektivní domácí přípravu předškoláků na úspěšné zahájení školní docházky. Napomáhá rodičům seznámit se s klíčovými oblastmi školní připravenosti, zjistit konkrétní potřeby jejich dítěte a zaměřit tak jeho podporu žádoucím směrem. Nástroj je propojitelný se systémem iSophi pro MŠ a rodiče tak mohou sdílet diagnostické informace týkající se jejich dítěte spolu s pedagogy. Díky nástroji iSophi R se stáváte participujícím členem na přípravě a rozvoji vašeho dítěte.

Zábava

Člověk je hravý tvor.  Zábava a hra nás dělá aktivnějšími a veselejšími. Navíc při nich můžeme ledacos natrénovat, aniž by to byla nuda nebo trápení.  Proto chceme, aby v „eRku“ (iSophi R) bylo zábavy hodně, aby příprava na školu nebyla ani nuda, ani trápení.

Cílená příprava

Pokud chceme něco umět (třeba nakreslit rovnou čáru), musíme to trénovat. Připravujeme-li se cíleně, je výsledek mnohem lepší. Pokud víme „jak“ trénovat, a jaké postupné krůčky „v tréninku“ dělat, pravděpodobnost toho, že novou dovednost zvládneme, je veliká.  Musíme znát CÍL a POSTUPné kroky, které k němu vedou.

Rozvoj

Podporujeme stabilní rozvoj dětského potenciálu. Snažíme se, aby děti postupně zvládaly činnosti, úkoly, které je čekají ve škole, a rozvíjely dovednosti, jež budou dobrým základem pro jejich školní dny.

Přednosti iSophi R

Diagnostika směrem ke školní připravenosti

Základem cílené a efektivní podpory je poznání individuálních potřeb dítěte. K jejich zjištění slouží výsledky tzv.  diagnostiky. Předností nástroje iSophi R je kombinace dvou zdrojů informací a sice výstupů z „rodičovské diagnostiky“ s výstupy z diagnostiky pedagogické. Ta je prováděna v mateřských školkách. 

Společně s odborníky z Univerzity Karlovy jsme pro vás vytvořili „rodičovskou diagnostiku“. Jedná se o propracovaný dotazník pokrývající 14 oblastí důležitých pro úspěšný start školní docházky. Výsledky se automaticky vyhodnotí a zobrazí oblasti, v nichž je dítě dobré podpořit. Je žádoucí, aby rodiče tyto výsledky zpřístupnili učitelům. 

Pedagogové naopak využívají ve školkách odborné nástroje pedagogické diagnostiky. Princip je stejný – učitelé identifikují, na jakých dovednostech je potřeba začít intenzivněji pracovat.  Výsledky diagnostiky pedagogové v optimálním případě sdílí s rodiči, aby i ti měli možnost dítě podporovat správným směrem a ledacos mu tak usnadnit. 

Uvedené sdílení diagnostických informací z rodiny a ze školy je průlomem ve vzájemné spolupráci a vede k nejefektivnější podpoře rozvoji dětí. 

Orientace rodičů v tématu

I pro vás rodiče je vhodné seznámení se s konceptem školní připravenosti a jejími jednotlivými oblastmi. Dozvíte se, co by dítě při nástupu do školy mělo zvládat, jaká rizika z podcenění přípravy vyplývají, kdy a jak se mohou projevit. Informace jsou pro usnadnění předkládány nejen ve formě textové, ale také prostřednictvím krátkých videí a audionahrávek.

Systematické roztřídění materiálu

Vhodné materiály a aktivity nemusíte složitě hledat. Nástroj iSophi R vám v návaznosti na rodičovskou diagnostiku nabídne konkrétní způsoby podpory vašeho dítěte, které pak ještě můžete doplnit doporučeními pedagogů z vaší školky. Získáváte tak kombinaci cíleně zaměřených vzdělávacích materiálů v přiměřené náročnosti.

Široká nabídka aktivit

Nástroj domácí podpory iSophi R je nástrojem komplexním. Zahrnuje rodičovskou diagnostiku, systematicky uspořádaná videa, portfolio předškoláka (soubor pracovních sešitů pro přípravu na školu), seznam doporučených aktivit a také e-hry pro předškoláky. Materiály a rozvojové aktivity jsou doporučovány v návaznosti na výsledky rodičovské diagnostiky. 

Elektronická dostupnost

K nástroji můžete přistupovat z pohodlí domova z různých zařízení (PC, tablet, chytrý telefon). Není vyžadována složitá instalace, systém není náročný na objem dat. Nástroj lze navíc propojit se systémem iSophi používaným v MŠ.

Uživatelské pohodlí

Veškeré informace jsou vám prostřednictvím našeho nástroje přístupné na jednom místě.  Ovládání je intuitivní a přizpůsobené požadavkům domácí přípravy. Doporučené materiály nemusíte vyhledávat v dalších zdrojích, nemusíte dokupovat knihy či pracovní listy.

Jak nástroj funguje?

Nástroj iSophi R slouží rodičům v podobě uceleného systému cílené a efektivní domácí podpory předškoláků. Jako první krok doporučujeme využít tzv. „rodičovské diagnostiku”. Jedná se o odborně zpracovaný online dotazník s digitálním vyhodnocením. Na základě výsledků, kde se ukazují slabé a silné stránky dětí, můžete zvolit oblast, kterou chcete u dětí podporovat a trénovat.  Můžete využít vysvětlující videa, systematiky zpracované rozvojobé portfolio předškoláka, seznam doporučených aktivit a také e-hry pro předškoláky. Rozvojové materiály a aktivity jsou doporučovány v návaznosti na potřeby vašeho dítěte. 

Rodičovská diagnostika

Rodičovská diagnostika má podobu dotazníku a byla vyvíjena několik let ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy za účasti expertů Psychologického ústavu AV ČR. Takto navržený, zpracovaný a standardizací ověřený dotazník je jediným nástrojem svého druhu v ČR pro rodiče dětí v předškolním věku 5-7 let. 

Kromě klíčových rozumových oblastí se diagnostika zaměřuje  na neméně důležité oblasti ze sociálně-emočního vývoje, pracovní zralosti a sebeobsluhy dítěte.  Samotný průchod diagnostikou a vyplňování otázek jsou pro vás důležitým vodítkem toho, jaké dovednosti se u předškoláků sledují. Po vyplnění obdržíte přehledně zpracovanou zprávu o tom, v jakých oblastech dítě potřebuje podporu a v jakých již dosahuje přiměřené úrovně.

Rodičovská diagnostika vám umožňuje: 

  • zorientovat se v tom, jaké oblasti školní připravenosti je důležité sledovat 
  • získat základní přehled o tom, jak si dítě v jednotlivých oblastech školní připravenosti vede, v stále jakých potřebuje intenzivní podporu

Doporučujeme, abyste výsledky rodičovské diagnostiky sdíleli se školkou.  Učitelky Vám pak mohou lépe doporučit, jak vaše dítě cíleně podporovat.

Videa s komentářem psychologů a speciálních pedagogů

Krátká videa vám pomohou s orientací v oblastech školní připravenosti 

Videa jsou důležitou součástí podporující systematické roztřídění informací a vaši orientaci v tématu.   Videa jsou věnována důležitým oblastem školní připravenosti (grafomotorické dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, vnímání času, prostorové vnímání, předmatematické představy a oblast řeči a myšlení). 

Dozvíte se, jak na sebe jednotlivé fáze vývoje navazují, co je v jakém věku běžné, proč nelze věci dělat v náhodném pořadí nebo čeho byste si u dětí měli všímat. Můžete čerpat doporučení, která ve videích zaznívají. Videa oceňovaná i pedagogy mají výraznou přidanou hodnotu v informovanosti a v nabízené inspiraci, jak dítě podpořit.

Portfolio předškoláka

Portfolio předškoláka nazvané „S předškolákem doma“ je soubor systematicky roztříděných materiálů dle klíčových oblastí školní připravenosti. 

Materiály obsažené v každé části jsou rozdělené do dvou částí.

V informační části naleznete informace o vývoji dítěte, upozornění na známky rizik, „jak je poznáte” a dozvíte se, jaký vliv má dovednost v dané oblasti na zvládání dalších školních nároků. 

Podpůrná část obsahuje rozvojové listy řazené se stoupající obtížností. Můžete si vybírat vhodné rozvojové listy jak na základě výsledků rodičovské diagnostiky, tak na základě doporučení pedagoga.

Rozvojové herní aktivity

V nástroji naleznete ucelený sumář, který zahrnuje přes 200 aktivit rozdělených opět podle oblastí souvisejících se školní připraveností. 

Pro snadnou orientaci je sumář (seznam) aktivit systematicky rozdělen, každá aktivita je popsána a vysvětlena. Jedná se o aktivity z běžného života, na doma i na ven.  K dispozici máte i tzv. „Otázkové hry“ podporující společně trávený čas rodičů a dětí aktivním povídáním. 

Propojení se systémem iSophi v MŠ

Propojení  podporuje komunikaci mezi rodiči a školkou s cílem maximálně efektivně podpořit dítě v naplňování jeho potenciálu.

Systém iSophi umožňuje pedagogům v MŠ provádění kvalitní pedagogické diagnostiky a v návaznosti na její výsledky pomáhá plánovat a zaměřovat vzdělávací aktivity potřebám jednotlivých dětí. Systém podporuje individuální přístup k dítěti.

Propojení systému iSophi s nástrojem iSophi R podpoří sdílení důležitých informací o vašem dítěti. Díky němu získáte přehled o výsledcích pedagogické diagnostiky ze školky a školka naopak může mít přístup (v případě Vašeho souhlasu) s výsledky diagnostiky rodičovské. 

Interaktivní e-hry

V nástroji naleznete i tzv. e-hry, tedy elektronické herní aplikace, které mají vzdělávací obsah přizpůsobený potřebám předškoláků. 

 

Interaktivní elektronické výukové materiály ve formě her mohou velmi vhodně doplnit ostatní způsoby rozvoje dětí. E-hry obsahují velké množství poutavých cvičení, které může dítě samo či s rodičem po boku plnit. Vždy obsahují hlasovou instrukci, díky čemuž jsou vhodné i pro nečtenáře. Dítě může úkoly procházet svým tempem. Počítač má též nekonečnou trpělivost a rád instrukci zopakuje, kolikrát bude potřeba. Po vyřešení dostane dítě zpětnou vazbu, díky které se může v učení posouvat kupředu.