Skip to content

“Autorky diagnostického nástroje přinášejí potřebné informace k samotnému provádění odborného poznávání dětí s důrazem na zjištění jejich úrovně zralosti zejména v kognitivní oblasti. To přináší zefektivnění procesu diagnostikování dětí s následnou oporou a intervencí tak, aby dítě bylo na školní vzdělávání adekvátně připraveno, ale současně aby byl podpořen diferencovaný přístup ke vzdělávání dětí předškolního věku. Posuzovaný nástroj propojuje standardní a dynamickou pedagogickou diagnostiku s využitím informačních a komunikačních technologií (PC, tablety). Přehledně zpracovává výstupy pro učitele i náměty k rozvoji dítěte pro rodiče a učitele. Diagnostický nástroj považuji za přínosný a aktuální a doporučuji jeho používání.”

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Masarykova Univerzita, Brno

“Předložený koncept iSophi a specificky nástroj pedagogické diagnostiky pro učitele považuji v současné době za velmi vhodný nástroj pro předškolní diagnostiku. Jedná se o ojedinělý nástroj na českém trhu. Zejména pro adekvátní obsahovou strukturu, možnost využití papírové i digitální formy zpracování, jednoduchost administrování, zcela logické uspořádání a kvalitní formální úroveň všech materiálů. Za velký klad považuji to, že pedagogové nemusí absolvovat speciální školení zaměřené na administraci testu a vytvořené materiály jsou velmi návodné a postačující pro využití v předškolních zařízeních, dále i cenovou dostupnost nástroje. Vzhledem k tomu, že současná legislativa ukládá předškolním zařízením realizovat pedagogickou diagnostiku, není nutný souhlas rodičů. Dosud nemají předškolní pedagogové k dispozici tak ucelený komplex pro diagnostiku školní zralosti. Pedagogové na základě získaných dat mohou smysluplně posilovat oslabené oblasti. Dostávají se tak poměrně jednoduše k informacím, se kterými mohou dále pracovat. Celkově mohu konstatovat, že vznikl ojedinělý koncept, který je možné doporučit do předškolních zařízení.”

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D
Univerzita Hradec Králové

“Pedagogický test považuji za výborný diagnostický nástroj určený pedagogům, který slouží k posouzení školní zralosti a možných oslabených oblastí u dětí ve věku 5-7 let. Kvalitní pedagogická diagnostika v předškolním období je základem pro další práci s dítětem, která již může být specificky zacílená na rozvoj oslabených oblastí. Velkou předností testu je jeho ojedinělost na českém trhu (kromě nástrojů jako je např. Klokanův kufr, který však není specificky diagnostickým nástrojem, nic podobného neexistuje), aktuální standardizace, moderní digitální verze, velmi dobrá struktura a relevantní obsahová stránka, příjemné uživatelské prostředí a celková formální stránka testu. Pozitivem je i to, že pořizovací cena testu není příliš vysoká a test je tak předškolním zařízením dobře dostupný. Vřele doporučuji používání tohoto testu v pedagogické praxi. ”

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha

“Naše školka se zaměřila na zlepšení pedagogické diagnostiky předškoláků, která tvoří v pedagogickém procesu základ pohledu na rozvoj dítěte. Díky spolupráci s odborníky jsme získali zajímavé informace v této oblasti a komplexně zpracované diagnostické baterie, které jsou určeny ke sledování vývoje dětí. Po vyhodnocení diagnostiky se velmi dobře ukáže stupeň osvojení potřebných dovedností jednotlivých dětí, což paní učitelkám umožňuje cílevědomě stimulovat děti v oslabených oblastech. Nespornou výhodou je, že celý projekt je zaměřen nejen na pedagogy a děti, ale velmi přehledně informuje rodiče o vzdělávacích výsledcích dítěte. Na první pohled je z výsledného grafu patrné, ve které oblasti je dítě silné, a naopak na kterou oblast je nutné se zaměřit. Rodiče dostanou písemně informace o tom, jakým způsobem posilovat oslabené oblasti. Díky tomuto modelu je větší pravděpodobnost, že dítě v dané oblasti dosáhne zlepšení. Diagnostiku je možné opakovat a tím můžeme srovnávat pokrok dítěte s dřívějším výsledkem v dané činnosti či výkonu, který byl cílevědomě stimulován. Velký přínos vidím hlavně v komplexnosti a přehlednosti diagnostického nástroje zahrnující všechny důležité oblasti kognitivního vývoje dítěte.”

Mgr. Simona R., učitelka MŠ
Okres Praha – Západ

Než jsme se pro nákup iSophi rozhodli, předcházelo tomu dlouhodobé hledání možností, specifikování kritérií, seznamování s různými formami pedagogické diagnostiky pro předškolní věk, konzultace s pedagogy, testování různých nástrojů. Pro iSophi jsme se rozhodli jednohlasně.
iSophi má pro nás ve srovnání s jinými nástroji spoustu výhod. Diagnostikuje děti ve věkové skupině 3-7 let, věnuje pozornost také dětem s předpokládaným nadáním. Připravená sada testových kartiček, pracovních karet a pracovních listů je uložena v praktickém boxu a není potřeba materiály kopírovat, tisknout, lepit, stříhat ani jinak připravovat. Záznamové listy jsou připraveny pro každé dítě buď v papírové nebo elektronické podobě. iSophi sleduje vývoj dítěte ve 13 oblastech, poskytuje grafické znázornění výsledků, využívá dva typy grafů. Elektronický záznam sdruží děti s podobně slabšími výsledky do skupin, což je využitelné pro pedagogickou intervenci. Rodiče obdrží digitální grafický záznam, který je využitelný jako podklad pro konzultaci s pedagogem.

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

“V mateřské škole jsme doteď diagnostiku dělali pravidelně před zápisem do prvních tříd. Systém a strukturu jsme si vytvořili vlastní, něco vyčetli z knih, nebo našli inspiraci na internetu. Příprava však byla každý rok časově náročná a problémy byly především v oblasti hodnocení. Mně se však dostal před nedávnem do ruky nástroj iSophi. Jeho principem je diagnostikovat školní připravenost dítěte pomocí sady rychlých úloh zadávaných učitelem dítěti. Při diagnostice pak procházíte s dítětem jednu úlohu za druhou a píšete výsledky do záznamového archu. Brzy zjistíte, že jednotlivé úlohy jsou koncipované tak, aby pozornost předškoláka neuvadala, a aby test nepůsobil jednotvárně. Díky přehledu výsledků je možné následně cíleně podporovat rozvoj jednotlivých dětí výběrem vhodných aktivit. Vyhodnocený záznamový arch také můžete zanést do portfolia dítěte a využít třeba i jako podklad při komunikaci s rodiči.”

Veronika P., učitelka MŠ
Okres Žďár nad Sázavou

“Díky iSophi nyní o našich předškoláčcích získáváme velmi cenné a užitečné informace. Navíc způsobem, který respektuje prostředí mateřské školy a vyhovuje praktickým potřebám učitelek. Zjištěné výsledky využíváme k cílenější podpoře dětí i pro komunikaci s rodiči.”

Mgr. Kateřina H., ředitelka MŠ
Okres Brno - venkov