Skip to content

Program je vytvořen jako podpora a průvodce pro rodiče.

Většina rodičů se aktivně zajímá o to, jak svoje dítě mohou podporovat a pomoci mu rozvíjet jeho potenciál.  Vedle rozvoje skrze hry, zážitky s nejrůznějšími činnostmi, pohyb a poznatkové aktivit děti před 6. rokem dospívají do fáze, kdy je rodiče i pedagogové cíleně učí a podporují v dovednostech, které děti potřebují pro nástup do ZŠ. 

Kromě toho, že se učí děti, učí se i rodiče důležitým dovednostem – jak věci vysvětlovat, jak rozumět tomu, proč něco dítěti nejde, učí se toleranci a oceňovat spoustu jiných věcí, než jen očekávaný výsledek.

Na rodičích leží velká míra zodpovědnosti, jak dítě podpořit v jeho silných stránkách, a především jak rozvinout jeho slabší stránky vlastními silami. 

V praxi se ukazuje, že rodiče jsou aktivní, ALE !

….často jim schází informace, v jaké oblasti by dítě největší podporu potřebovalo.

….váhají, jaké aktivity jsou pro dítě těžké nebo lehké.

….ztrácí se v nepřehledné nabídce, co by měli pro rozvoj dítěte využít.

S námi se neztratíte

Naše PPP STEP pro Vás připravila soubor rozvojových aktivit a pracovních listů „S předškolákem doma“, které umožňují zábavnou a efektivní formou zvládnout přípravu na vstup do školy a zažít první měsíce ve škole bez stresu a v pohodě.

 • Jde o program na 5-6 týdnů
 • Pracovní materiály jsou řazené se stoupající obtížností (dítě se učí step by step)
 • Dítě může plnit úkoly z jedné oblasti nebo kombinovat více oblastí
 • Úkoly, pracovní listy, informace a tipy jsou ve stručné a uchopitelné podobě
 • Práce s úkoly pracuje s podporou sebehodnocení a motivací dětí
 • Ilustrace jsou připravovány profesionálním ilustrátorem
 • Obsahová stránka úkolů je navržena psychology a speciálními pedagogy PPP STEP

Odměnou všem budou kromě zlepšení dovedností a znalostí dětí také společně strávené příjemné okamžiky.

V Programu S předškolákem Doma konkrétně najdete:

 • „Co by měli rodiče vědět“ – základní informace k dané oblasti
 • Proč jsou dané oblasti důležité
 • Informace o tom, jak úkoly souvisí s dovednostmi, které bude předškolák potřebovat ve škole pro čtení, psaní, počítání
 • Více než 100 rozvojových úkolů pro lepší přehlednost rozdělených dle následujících dovedností:
 1. Grafomotorické dovednosti
 2. Zrakové vnímání
 3. Předmatematické kompetence
 4.  Prostorová orientace
 1. Myšlení a řeč
 2. Časové vnímání
 3. Sluchové vnímání
 4. Pozornost

Přejeme vám hodně zdaru v následující společné pracovní zábavě! Podnikli jste velmi důležité kroky v podpoře budoucí školní úspěšnosti vašich dětí.

Zjistěte během 15 minut silné a slabé dovednosti vašeho předškoláka!

Vyplňte si rodičovský dotazník (vice info zde) vytvořený jako podpora pro rodiče.

Proč vyplnit rodičovský dotazník školní připravenosti ?                                         

Rodičům umožní: 

 • zorientovat se v tom, jaké oblasti školní připravenosti je důležité sledovat
 • získat základní přehled o tom, jak si dítě v jednotlivých oblastech školní připravenosti vede
 • zjistit míru potřeby podpory v oslabených dovednostech
 • získat doporučení na aktivity rozvíjející oslabené dovednosti
 • být při práci s dítětem efektivnější a tím cílit i na rychlejší rozvoj či dorovnání dovedností na potřebnou úroveň
 • podle doporučených aktivit sami rozpoznat další podobné činnosti, které mohou dítěti pomoci
 • využít výsledky dotazníku jako podklad pro komunikaci s pedagogy v mateřské škole

Pomáháme dětem a rodičům  v důležitých chvílích jejich dní !