Pedagogická diagnostika v MŠ s pomocí nástroje iSophi a jeho digitální nadstavby Moje iSophi

Výhody pro učitele, přínosy pro dítě a pro komunikaci s rodiči

Datum: 17.10. 2023
Čas: 14:30 – 15:30

O webináři

Pedagogická diagnostika všech dětí a zejména pak diagnostika školní zralosti je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu v mateřské škole. Nejen proto je její provádění výslovně vyžadováno v RVP PV. Téma školní připravenosti, s ní spojených odkladů školní docházky a také téma efektivního provádění pravidelné pedagogické diagnostiky je ve společnosti i mezi odborníky stále diskutované, protože příprava na vstup do školy má nepopiratelný vliv na první roky dítěte v základní škole.

  • Ukážeme Vám, jak v praxi získávat a vyhodnocovat informace pomocí nástrojů iSophi pedagogická diagnostika
  • Názorně vysvětlíme, jak Vám nástroje pomohou identifikovat slabé a silné stránky každého dítěte
  • Seznámíme Vás se způsobem, jak zjišťovat oslabené oblasti v rámci celé třídy
  • Navrhneme, jak předkládat rodičům reporty a doporučení pro práci s jejich dítětem

Po registraci Vám před konáním webináře zašleme informace k přihlášení.

Webinářem Vás provedou autorky konceptu iSophi  

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol. 

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Podílí se na vedení Pedagogicko-psychologické poradny STEP. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol.  

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracuje jako ředitelka v pedagogicko-psychologické poradně. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků zaměřených na zjišťování a podporu kognitivních dovedností u předškoláků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členkou Britské psychologické společnosti.

Webinář je připraven ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. (dále jen „PPP STEP“), jednou z největších soukromých poraden v České republice.

Kromě konzultační činnosti pro pedagogy a vedení škol se pracovníci zaměřují na diagnostiku, individuální a skupinové reedukace, kurzy předškolní přípravy, kurzy nácviku sociálních dovedností a tvorby preventivních programů a zejména na individualizaci rozvoje dovedností dětí předškolního a školního věku (více na www.ppporadna.cz).