Skip to content

Herně-diagnostická aplikace Myška je součástí uceleného konceptu pedagogické diagnostiky, vytvořené pro učitele mateřských škol. Vedle již zavedeného klasického diagnostického nástroje iSophi a systému domácí podpory iSophi R, vzniká i doplňující herně-diagnostická aplikace pro děti vytvářená jako hra. Na aplikaci, stejně jako na celém konceptu iSophi, autorsky pracuje tým psychologů a speciálních pedagogů z Pedagogicko-psychologické poradny STEP.

Cílem je nabídnout dětem v rámci diagnostiky „nové“ interaktivní prostředí, ve kterém mnoho dětí může úkoly plnit lépe
Ukazuje se, že:

 • děti v interaktivním herním prostředí často dokážou plnit úkoly s větší obtížností,
 • vytrvají déle u úkolů, které vnímají jako obtížné
 • některé děti při tomto druhu herní diagnostiky lépe zvládají psychomotorický neklid a úroveň jejich pozornosti je mnohdy podstatně lepší
 • motivaci podporuje „příběh“ a pocit, že děti jsou parťáky malé Myšky Evičky
 • Oceněním je pro děti vědomí jejich vlastní užitečnosti (dítě zachrání kytičky, které zalije, protože pro ně svou prací nasbíralo dostatek kapiček).

Herně-diagnostická aplikace Myška sleduje tyto oblasti:

 • Sluchové vnímání – sluchové rozlišování, rytmizace, rozpoznávání rýmů
 • Zrakové vnímání – zrakové rozlišování detailu, zrcadlových tvarů apod.
 • Oblast receptivní řeči a porozumění
 • Oblast verbálního myšlení – vyhledávání souvislostí mezi pojmy, určování dvojic s opačným významem a kategorizace pojmů
 • Časové vnímání – rozlišování činností souvisejících s časovým určením, řazení příběhových karet, serialita (plnění 2-3 drobných úkolů v řadě dle verbální instrukce)
 • Dále jsou v diagnostické aplikaci zařazeny úkoly na sledování oblasti matematických dovedností, prostorového vnímání a informatického myšlení.

Z aplikace učitel obdrží vyhodnocení aktuálních výkonů v grafech pro jednotlivé oblasti, které jsou zpracovány jednoduše a přehledně. Tyto informace může učitel následně porovnat s údaji z pedagogické diagnostiky iSophi a využít k individuálnímu rozvoji dítěte.

Cílem porovnání výstupů z diagnostického nástroje iSophi a z aplikace Myšky je zjistit:

 • přesnější výsledky o úrovni dovedností v klíčových oblastech
 • jaké prostředí k učebním činnostem dítěti vyhovuje více
 • jaké aspekty pozitivně ovlivňují pozornost a motivaci dítěte k podání výkonu
 • u jakých úkolů je pracovní tempo vyšší a kdy naopak kolísá